'A' Surnames (Ashley)

Ashley, Margaret (? – 1644)

Ashley, Margret (? – 1643/44)