'W' Surnames (Wright)

Wright, E. B. (? – ?)

Wright, Julia M. (? – ?)

Wright, Thomas (? – ?)

Wright, William (? – ?)