A Surnames (Ameku)

Ameku, Seiki ( – 2016)

Ameku, Seiko ( – 2016)

Ameku, Suzuko "Suzy" (1937 – 2016)

Ameku, Tsuruko ( – 2016)