K Surnames (Karns)

Karns, Samantha J. (1848 – 1915)